Một loại vải đang chứng minh những ưu thế của mình và trở thành lựa chọn...