Đối với mỗi quốc gia, ngày Quốc khánh là một ngày có ý nghĩa đặc biệt....