Thắc về dịp lễ đặc biệt ở đất nước làng giềng, Trung Quốc ăn tết âm...